portfolio 5
Takzo for Qajoo Studio ( as frond-end programmer )
portfolio 1
Takzo for Qajoo Studio ( as frond-end programmer )
portfolio 2
Takzo for Qajoo Studio ( as front-end programmer )
portfolio 3
Takzo for Qajoo Studio ( as front-end programmer )
portfolio 4
Breakthrough for Mekanuma ( as front-end programmer )
portfolio 6
Thedeerdan ( as UI creator & site programmer )